Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đào Chí Thành Nhân

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Đào Chí Thành Nhân

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị bằng vốn nhà nước ở Việt Nam

Ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trang Thị Tuyết; 2. TS. Đặng Thị Hà

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Phòng 3B nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Comments are closed.