Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Cường

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Cường

Đề tài: Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của bộ và cơ quan ngang bộ.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân; 2.TS. Đinh Duy Hòa.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 25 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.