Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Sáng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Sáng

Đề tài: Quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong điều kiện xã hội hóa dịch vụ công.

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển;  2. PGS. TS. Trương Quốc Chính.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 3B nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.