Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Triệu Thị Ngọc

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Triệu Thị Ngọc

Đề tài: Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể của thế giới tại Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. TS. Trịnh Thanh Hà; 2. TS. Nguyễn Danh Ngà.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 04 tháng 01 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

     

Comments are closed.