THÔNG BÁO LỚP CS1.B1 VÀ LH2.B1

KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

 

  1. Lịch học chính thức của 02 lớp LH2.B1, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính  và lớp CS01.B1, chuyên ngành Chính sách công – tại Hà Nội (lịch này thay thế lịch chi tiết của 2 lớp ký ngày 08/12/2015).
  2. Địa điểm học:

– Lớp LH2.B1 học tại Phòng 9B Nhà G;

– Lớp CS1.B1 học tại Phòng 7B Nhà G

  1. Lớp LH2.B1 tập trung tại Phòng 9B Nhà G lúc 17h30 ngày 25/12/2015 để:

– Đăng ký học môn Ngoại ngữ;

– Nộp các loại văn bằng, chứng chỉ Ngoại ngữ (đối với các đối tượng được miễn đánh giá học phần này);

– Họp lớp để bầu Ban cán sự lớp, ổn định tổ chức lớp.

Comments are closed.