SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

(napa.vn) – Ngày 30/8/2023, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ký ban hành Quyết định số 4025/QĐ-HCQG công bố Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi của Học viện Hành chính Quốc gia.
✅ SỨ MỆNH: Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng, phát triển năng lực về hành chính, lãnh đạo, quản lý cho nền công vụ Việt Nam.
✅ TẦM NHÌN: Đến năm 2045, Học viện Hành chính Quốc gia trở thành trung tâm quốc gia ngang tầm khu vực châu Á – Thái Bình Dương về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về hành chính, lãnh đạo, quản lý.
✅ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, chất lượng, hiện đại.
IMG_3277
IMG_3278
Như Ngọc

Comments are closed.