Bảng tổng hợp Danh sách, cá nhân, tập thể đề nghị Giám đốc Học viện khen thưởng sau buổi lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập khen thưởng

Tải về mẫu danh sách tại đây:

Phụ lục, Bảng TH DS đề nghị khen thưởng

Comments are closed.