Tập thể

BỘ MÔN TRIẾT HỌC

      1. Lịch sử hình thành      –  Ngày 19/4/2010, Bộ môn Khoa học Mác – Lênin, Khoa Lý luận cơ sở được thành lập trên cơ sở Quyết định số 639/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện Hành chính về...