Công văn số 24/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

CV chieu sinh BD dai bieu HDND cap huyen, xa 2021-2026_0001-page-001

CV chieu sinh BD dai bieu HDND cap huyen, xa 2021-2026_0001-page-002

CV chieu sinh BD dai bieu HDND cap huyen, xa 2021-2026_0001-page-003

Comments are closed.