Quyết định số 735/QĐ-HCQG ngày 22/3/2021 ban hành Quy chế biên soạn, thẩm định, lựa chọn, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của HV Hành chính QG

Quy che bien soan giao trinh_001

Toàn văn Quy chế tại đây: https://drive.google.com/file/d/1gYdzxLP2US1RCxTKqIgff2IEkMm5ajlY/view?usp=sharing

Comments are closed.