XH

Giới thiệu chung về Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội

THÀNH LẬP:  Năm 1995 Là một khoa chuyên môn, thuộc bộ máy tổ chức của Học viện Hành chính, có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, học viên, và quản lý cán bộ giảng...