Tập thể viên chức và người lao động Ban Quản lý bồi dưỡng

Ban Quản lý bồi dưỡng

I. THÀNH LẬP: – Trường Hành chính được thành lập ngày 29/5/1959 thực hiện chức năng, nhiệm vụ huấn luyện cán bộ chính quyền. Sau khi được thành lập Trường đã có bộ phận làm công tác quản lý lớp...
Tập thể Khoa

Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/11/2018, Khoa QLNN về Kinh tế và Khoa Quản lý Tài chính công đã được cơ cấu lại thành Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính...
Tập thể Ban Hợp tác quốc tế

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. Giới thiệu chung Ban Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 146/HCQG-TCCB ngày 30/6/1995 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. – Tổng số viên chức và người lao động: 28 người...
Tập thể viên chức Văn phòng Đảng – Đoàn thể

VĂN PHÒNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

1. Thành lập           Ngày 07/5/2018 Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 1516/QĐ-HCQG về việc thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể.  Ngày 29/5/2018 Giám đốc Học viện Hà...
Tập thể cán bộ và người lao động Tạp chí Quản lý nhà nước

TẠP CHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

I. THÀNH LẬP Tạp chí Quản lý nhà nước được thành lập theo Quyết định số 08/HCQG ngày 03/3/1993 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20/01...
Tập thể phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (Sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ thực hi...
Tập thể phòng

PHÒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG          Phòng Thi đua, Khen thưởng và Cải cách hành chính là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (Sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác t...
Tập thể phòng

PHÒNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Phòng Chế độ chính sách và Đào tạo, Bồi dưỡng là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác chế độ chính s...