Tập thể phòng

PHÒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG          Phòng Thi đua, Khen thưởng và Cải cách hành chính là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (Sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác t...
Tập thể phòng

PHÒNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Phòng Chế độ chính sách và Đào tạo, Bồi dưỡng là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác chế độ chính s...

PHÒNG BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG           Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác bộ máy, ...
1

Hội thảo khoa học “Khung lý thuyết và phương pháp luận của việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản, cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật vùng dân tộc thiểu số, miền núi nước ta”...

(napa.vn) – Sáng ngày 16/3/2019, tại Trụ sở Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam), Ban Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước “Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây...