Kỹ thuật và công nghệ hành chính

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Nguyễn Bá Chiến Bàn về khái niệm quyết định hành chính nhà nước 106 6 2 Ma Thị Bích Nhạn Áp dụng ISO 9000 trong các cơ quan hành chính nhà nước 109 6 3 Bùi Huy...

Nhìn ra nước ngoài

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Hạ Thu Quyên Hệ thống đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ công ở một số nước trên thế giới 68 1 2 Vũ Thị Thanh Hương Vai trò của chính phủ đối với phát triển ki...

Nghiên cứu – trao đổi

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Lương Minh Việt Tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong thời kỳ hội nhập toàn diện và toàn cầu hoá 3 1 2 Nguyễn Đình Sơn Kinh tế ...
KhoaHCH

Giới thiệu chung về Khoa Hành chính học

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Đứng trước yêu cầu cấp bách về công tác đào tạo cán bộ, công chức hành chính nhà nước sau khi thống nhất đất nước, ngày 26/9/1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ...
XH

Giới thiệu chung về Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội

THÀNH LẬP:  Năm 1995 Là một khoa chuyên môn, thuộc bộ máy tổ chức của Học viện Hành chính, có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, học viên, và quản lý cán bộ giảng...
image001

Giới thiệu chung về Khoa Nhà nước và Pháp luật

Lịch sử hình thành Tiền thân của Khoa Nhà nước và Pháp luật là Khoa Luật thuộc Trường Hành chính Trung ương được thành lập từ năm 1981, theo Quyết định số 91/ HĐBT ngày 26/9/1981 của Hội đồng Bộ trưở...
Tap the Tap chi

Giới thiệu Tạp chí Quản lý nhà nước

THÀNH LẬP: – Căn cứ pháp lý: Tạp chí Quản lý nhà nước là tạp chí chuyên ngành về quản lý hành chính nhà nước, hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20-01-1993 và Giấy phép hoạt ...