TƯ VẤN TUYỂN SINH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NĂM 2015

1. LÝ DO THEO HỌC THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

Chính sách công là chuyên ngành đào tạo mới ở Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển khác. Là một lĩnh vực khoa học xã hội, chính sách công dựa trên những nguyên tắc kinh tế học, chính trị học, quản lý học, luật học và những chuyên ngành khoa học khác ra đời trước đó.

Không giống các khoa học khác, đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách công là những nhu cầu thiết thực của công dân và tổ chức, những mâu thuẫn cơ bản trong quá trình kinh tế, xã hội cần được giải quyết ở tầm vĩ mô bằng những cách thức tác động có hiệu quả của nhà nước (cơ chế, biện pháp) phù hợp với định hướng chính trị trong mỗi giai đoạn phát triển.

Kiến thức và kỹ năng mà chương trình cung cấp sẽ làm thay đổi tư duy và hành động của người học theo hướng khoa học và hiệu quả.

2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chính sách công tại Học viện Hành chính quốc gia được sự hỗ trợ của JICA nên mang tính khoa học và thực hành cao. Mục tiêu của chương trình nhằm vào xây dựng nền tảng tư duy khoa học vànâng cao năng lực thực tế của người học khi tham gia các hoạt động của chu trình chính sách công trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo xu thế hội nhập hiện nay.

Chương trình này dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công, nhất là các nhà hoạch định chính sách từ Trung ương tới địa phương; các nhà phân tích chính trị, kinh tế, xã hội; các giảng viên trường (viện, học viện) đại học nghiên cứu và giảng dạy về chính sách công; những nhà quản lý đơn vị kinh tế, xã hội thuộc các thành phần kinh tế…

Đối với những người có bằng cử nhân do Học viện Hành chính Quốc gia cấp được dự thi cao học Chính sách công (không phải học bổ sung kiến thức chuyên ngành của chương trình đại học Chính sách công).

3. TUYỂN SINHVÀ CHẾ ĐỘ HỌC TẬP

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Chính sách công được Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định là mã ngành quốc gia, mang mã số: 60 34 04 02

Thi tuyển sinh 3 môn, cụ thể như sau:

–       Môn 1: Ngoại ngữ (thi 01 trong 06 thứ tiếng): tiếng Anh; tiếng Nga; tiếng Pháp; tiếng Đức; tiếng Trung; tiếng Nhật, trình độ B áp dụng chung đối với 04 chuyên ngành;

–       Môn 2: Quản lý học đại cương;

–       Môn 3: Những vấn đề cơ bản về Chính sách công.

Quá trình đào tạo được thực hiện trong 24 tháng, với thời gian thuận tiện.

Hình thức đào tạo: Chính quy;

Thời gian đào tạo: 02 (hai) năm.

Địa điểm học: Học viện Hành chính Quốc gia

Hoàn thành chương trình được cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công (Master of Public Policy)

 

Comments are closed.