Thông báo gửi Các em sinh viên chuyên ngành Quản lý công và Chính sách công khóa 12

                                                      THÔNG BÁO

      Gửi: Các em sinh viên chuyên ngành Quản lý công và Chính sách công khóa 12

      Để nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp và khuyến khích sinh viên chuyên ngành Quản lý công và Chính sách công học tiếng Anh, Khoa Hành chính học thông báo tới các em sinh viên chuyên ngành 2 nội dung sau:

1. Khoa Hành chính học khuyến khích các em sinh viên chuyên ngành Quản lý công và Chính sách công thực hiện thực tập tốt nghiệp bằng hình thức ký hợp đồng với các cơ quan, tổ chức để hoàn thành một công việc cụ thể có liên quan đến nội dung thực tập. Việc hoàn thành hợp đồng có xác nhận của cơ quan, tổ chức được coi là báo cáo thực tập của sinh viên.

2. Đối với những sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp, Khoa Hành chính học khuyến khích các em viết khóa luận bằng tiếng Anh. Những sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh sẽ được cộng điểm khuyến khích.

                                   TRƯỞNG KHOA:PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải

Comments are closed.