Tập thể viên chức Văn phòng Đảng – Đoàn thể

VĂN PHÒNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

1. Thành lập           Ngày 07/5/2018 Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 1516/QĐ-HCQG về việc thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể.  Ngày 29/5/2018 Giám đốc Học viện Hà...