Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng – Đoàn thể

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 88/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

31F73496-E21B-4EBB-8A49-380C30F3F612

A45E7A48-2D85-4BD2-8856-94C3FA03B068

596861C8-CC7D-497F-B552-2A46251BDBB6

Comments are closed.