VĂN PHÒNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

Tập thể viên chức Văn phòng Đảng – Đoàn thể

Tập thể viên chức và người lao động Văn phòng Đảng – Đoàn thể

1. Thành lập

          Ngày 07/5/2018 Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 1516/QĐ-HCQG về việc thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

 Ngày 29/5/2018 Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 1786/QĐ-HCQG, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ

          – Tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và Điều lệ của các đoàn thể; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của từng tổ chức; xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng bộ và các đoàn thể; xây dựng Kế hoạch và chương trình công tác của Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể, bao gồm: chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm, 06 tháng, hằng tháng và các chương trình hoạt động khác;

          – Thực hiện công tác thông tin tổng hợp phục vụ Ban Thường vụ, Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể; Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các cuộc họp; giúp Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể chuẩn bị và ban hành các nghị quyết công tác trong nhiệm kỳ và trong từng năm;

          – Tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định và chủ trương công tác của cấp trên; các chủ trương công tác và nghị quyết của Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể của Học viện;

          – Tham mưu với Đảng ủy, Ban Chấp hành cácđoàn thể, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức, đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên trong Học viện thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và các tổ chức đoàn thể;

          – Tham mưu, thường trực giúp Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể khác;

          – Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ trình Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể phê duyệt về việc thành lập, chia tách, giải thể các tổ chức trực thuộc (chi bộ/tổ công đoàn/chi đoàn); về việc kết nạp, khai trừ đối với đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên trong các tổ chức trực thuộc;

          – Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng Đảng, đoàn thể cho các tổ chức đảng, đoàn thể trong Học viện;

          – Tham dự các cuộc họp của Đảng ủy, Ban Chấp hành các đoàn thể, cấp ủy cơ sở trong Học viện theo sự phân công. Làm việc với đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên về các vấn đề thuộc lĩnh vực công tác của Văn phòng.

          – Thực hiện công tác thống kê, báo cáo, lập hồ sơ, quản lý, bổ sung và lưu giữ hồ sơ đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệ của các đoàn thể;

          – Thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ và quản trị tổng hợp của Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể;

         – Giúp việc cho Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể trong công tác quản lý tài chính của Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên theo đúng Điều lệ của các tổ chức. Dự trù kinh phí phục vụ hoạt động của Đảng bộ Học viện và các đoàn thể;

          – Đề xuất, phối hợp với đơn vị liên quan mở lớp đào tạo về mở lớp bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; lý luận chính trị cho các đoàn viên của tổ chức mình;

         – Quản lý viên chức, người lao động của đơn vị; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Học viện;

          – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Chấp hành các đoàn thể và Giám đốc Học viện giao.

3. Cơ cấu tổ chức – nhân sự

          -Tổng số viên chức của Văn phòng Đảng – Đoàn thể: 06 viên chức; trong đó, có: 05 thạc sỹ và 01 cử nhân.

          – Chánh Văn phòng Đảng ủy, phụ trách đơn vị: ThS. Nguyễn Minh Tuấn

          - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy: ThS. Chu Thị Hương Giang

          – Chuyên viên, gồm:

          + CN. Tô Thị  Thu Hằng, chuyên trách công tác Đảng;

          + ThS. Nguyễn Minh Đức, chuyên trách công tác Đảng;

          + ThS. Lê Thị Quỳnh Nga, chuyên trách công tác Công đoàn và Đảng;

          + ThS. Trần Toàn Trung, chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên và Đảng; Phó bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia.

4. Các hoạt động chủ yếu

           – Tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và Điều lệ của các đoàn thể; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của từng tổ chức; xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng bộ và các đoàn thể; xây dựng Kế hoạch và chương trình công tác của Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể, bao gồm: chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm, 06 tháng, hằng tháng và các chương trình hoạt động khác;

          - Tham mưu với Đảng ủy, Ban Chấp hành các đoàn thể, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức, đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên trong Học viện thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và các tổ chức đoàn thể;

          – Tham mưu, thường trực giúp Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể khác;

          - Thẩm tra hồ sơ xét công nhận cho đảng viên dự bị; xét kết nạp đảng.  Chuyển sinh hoạt đảng đi, đến cho đảng viên. Trình thủ tục xét tặng huy hiệu Đảng (30, 40, 45, 55… tuổi đảng).

5. Thành tích tiêu biểu

         Nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị lao động tiến tiến, xuất sắc;Trong đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng bằng khen đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2015 (Quyết định số 696/QĐ-BNV ngày 23/02/2017);Bằng khen đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2016 (Quyết định số 1994/QĐ-BNV ngày 13/02/2017);Bằng khen đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liên tiếp 2015, 2016 (Quyết định số 1996/QĐ-BNV ngày 13/02/2017).

Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là đơn vị lao động xuất sắc

Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là đơn vị lao động xuất sắc

6. Phương hướng

       – Tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia là một trung tâm quốc gia về ĐTBD đội ngũ cán bộ, công chức.

      – Chủ động, đổi mới một cách khoa học công tác quản lý đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Học viện.

      – Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy đảng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên Học viện gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

     – Nâng cao chất lượng, đào tạo, đào tạo lại cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể. Tiếp tục bổ sung nhân sự đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

     -Tiếp tục tham mưu phát động các phong trào thi đua trongtổ chức Công đoàn, Đoàn, Hội sinh viên thiết thực, hiệu quả có ý nghĩa nhân văn sâu sắc./.

1.Tập thể Văn phòng Đảng - Đoàn thể chụp ảnh cùng Lãnh đạo Học viện trong buổi gặp mặt đầu năm

Tập thể Văn phòng Đảng – Đoàn thể chụp ảnh cùng Lãnh đạo Học viện trong buổi gặp mặt đầu năm

VĂN PHÒNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

Comments are closed.