Resize of In_hoa_Don

Quy định về hoá đơn áp dụng từ ngày 1/6

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bộ Tài chính c...