Hướng dẫn chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

1. Hướng dẫn: 1.Hương dẫn chuyen CDNN VC 2. Mẫu số 1: 1a. Mẫu số 1 3. Mẫu 2: Mau 2 Nhan xet 4. Mẫu số 3: 3. Mau so 3 (Ds đề nghị – CV so 126_HCQG-TCCB) 5. Danh mục vị trí việc làm: Danh mục VTV...