02-kt-7015-440a1

Hoạch định chính sách vĩ mô yêu cầu sự cải cách

Nguyễn Giang Luật Thống kê được QH Khóa XI thông qua năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2004. Đây là văn bản pháp lý chủ đạo, là nền tảng để hình thành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật...

Lấp lỗ hổng làm chính sách

Phương Lam Theo báo cáo của Bộ Tư pháp chỉ trong 10 tháng đầu năm 2014, các bộ, cơ quan, địa phương đã kiểm tra và phát hiện 9.017 văn bản (chiếm tỷ lệ 22%) có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính ...

Quy trình hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức xác định rõ khoảng cách giữa hiện tại và định hướng tương lai về nhu cầu nhân lực của tổ chức; chủ động thấy trước được các khó khăn và tìm các biện pháp nh...