091117_2

Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, dự thảo đề xuất bổ sung cá...
061117_2

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11

(Chinhphu.vn) – Quy định mới về kinh doanh rượu; chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ;… là những chính sách mới có...
061117_1

Đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi để phù hợp với tình hình mới. Bộ Nội vụ cho biết, sau 10 năm thực hiện, Luật thanh niên năm 2005 đã đạt được những ...
251017_2

Hỗ trợ thực hiện phát triển văn hóa

(Chinhphu.vn) – Ngân sách trung ương chi thực hiện Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gồm: Hỗ trợ chống xuống cấp tu bổ cấp thiết khoảng 400 di tích cấp quốc gia; chi hỗ trợ thực ...
251017_1

Sử dụng kinh phí “Xây dựng xã hội học tập”

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướ...
1610

Tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

(Chinhphu.vn) – Mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được điều chỉnh tăng thêm 7,44%. Bộ Quốc ...