Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Quản trị nhân sự

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 63/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Quản trị nhân lực.

47803395-9C80-488E-8586-593DC42FE397

C5D51485-1D38-4471-9715-863EBC011D9E

B82E43B1-F83F-440A-9A8B-0DCC535EE689

B080FB20-0E96-4CE5-9CA5-14CDEDF280AD

Comments are closed.