Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Ngoại ngữ – Tin học

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 67/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Ngoại ngữ – Tin học.

E67F43C2-057E-4B45-B7AD-823B6B5939A0

7443034F-6585-4F18-A137-2734800352B1

3E6AA64F-39D5-47D3-818E-5375C7D8A7D7

73A50E1C-D430-4723-AE81-FC2CE7AE39EE

Comments are closed.