Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 68/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng.

4AF3B337-F622-4908-B2F3-BD4ECD9D18CF

8A005318-A48A-4699-A56F-B14ABAE8510F

7F977405-7BC4-4A41-BC90-11EEB3751F90

14D4BA60-08B1-410B-9FB5-28DF5A1C76B1

43E5A473-DD27-424A-A61E-8C6443207B2A

B29B17E1-6501-492D-A8AF-537EBE181158

Comments are closed.