Công văn số 1037/HCQG-TCCB V/v thực hiện quy trình và thời hạn ký tiếp HĐLĐ

Các mẫu ký tiếp hợp đồng lao động
scan0060scan0061scan0062

Comments are closed.