Công văn số 103/CĐHCQG-HD V/v triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2019

Down công văn tại link sau:

HD đánh giá CĐ

Biểu số 5

Biểu số 6

CĐCS

Comments are closed.