Công văn số 104/CĐHCQG-HD V/v tổng kết công tác thi đua khen thưởng công đoàn năm 2019

Down công văn tại link sau:

HD tổng kết công tác thi đua khen thưởng công đoàn năm 2019

QĐ V/v Ban hành quy chế khen thưởng của công đoàn viên chức Việt Nam

Quy chế Khen thưởng của công đoàn viên chức Việt Nam

Comments are closed.