Công văn số 1082/HCQG-TCCB V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Down thông tư theo link sau:

https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NIMGg3Yi0zTEZFTG8/view?usp=sharing
1. CVan so 1082-HCQG-TCCB-page0001

Comments are closed.