Công văn số 1140/HCQG-HĐTTH V/v triệu tập viên chức dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017

Danh sách các viên chức triệu tập dự thi thăng hạng viên chức:

https://drive.google.com/file/d/1rxyLjNtQY9lj6RXmGOy2J-pqljGqbkYa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-FQ9wjh5_Le8Z_yqJ7OW7jgjBwc68-ej/view?usp=sharing

page-0page-1page-2page-3page-4

Comments are closed.