Công văn số 126/HCQG-TCCB V/v đề nghị chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, chuyển xếp lương đối với người lao động

Down công văn và mẫu theo link dưới:

1. CV số 126_HCQG-TCCB vv chuyển CDNN VC, chuyển xếp lương LĐHĐ

1a. Mẫu số 1A (Đơn VC – CV so 126_HCQG-TCCB)

1b. Mẫu số 1B (Đơn NLĐ – CV so 126_HCQG-TCCB)

2a. Mẫu số 2A (Mô tả  CV VC – CV so 126_HCQG-TCCB)

2b. Mẫu số 2B(Mô tả CV NLĐ (CV so 126_HCQG-TCCB)

3. Mau so 3A+ 3B (Ds đề nghị – CV so 126_HCQG-TCCB)

4a. Mẫu số 4A (BBan ĐG VC – CV so 126_HCQG-TCCB)

4b. Mẫu số 4B (BBan ĐG NLĐ- CV so 126_HCQG-TCCB)

Down thông tư 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính theo link sau:

https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NIdXBEWGlEdzk0WW8/view?ths=true

Down thông tư 36 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại hoc công lập.

https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NISjhBQnowaW1BbFU/view?ths=true

 

Comments are closed.