Công văn số 1306/HCQG-TCCB V/v xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú ” lần thứ 14 năm 2017

NĐ số 27_2015_NĐ-CP
CVan so 3332_BGDDT_TĐKT
Mẫu I (kèm CV 1306)
Mẫu II (kèm CV 1306)
Mẫu III (kèm CV 1306)
Mẫu IV (kèm CV 1306)
Mẫu V (kèm CV 1306)
Mẫu so 01 (kèm NĐ 27-2015)

BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1306/HCQG-TCCBVề việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”lần thứ 14 năm 2017                                     Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ sở, phân viện và đơn vị thuộc Học viện.

 

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” căn cứ Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn thực hiện việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” (“NGND”), “Nhà giáo Ưu tú” (“NGƯT”) lần thứ 14 năm 2017 tại Học viện như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN
 2. Đối tượng

Đối tượng xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP và quy định tại Khoản 1 Mục II Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT.

* Lưu ý: Trong đó, đối tượng “nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội giữa hai lần xét tặng liền kề với năm xét tặng” (quy định tại Điểm c Khoản 1) lần này được xác định là những nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 01 năm 2014 đến thời điểm đề nghị xét tặng lần này.

 1. Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn danh hiệu “NGND”, “NGƯT” thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP và quy định tại Mục II Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT.

 1. THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT
 2. Trình tự xét tặng
 3. a) Giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm

– Người đứng đầu các các cơ sở, phân viện và đơn vị tại Hà Nội thuộc Học viện (sau đây gọi chung là Thủ trưởng đơn vị) phổ biến Công văn này tới công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý (kể những nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 01 năm 2014 đến thời điểm đề nghị xét tặng lần này) biết và thực hiện. Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT, các cá nhân tự giới thiệu và giới thiệu những người đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn danh hiệu “NGND”, “NGƯT”.

– Cá nhân đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn danh hiệu “NGND”, “NGƯT” lập và nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Mục II Công văn này và nộp cho Thủ trưởng đơn vị mình đang công tác (trường hợp đã nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội thì nộp hồ sơ về đơn vị mình đã công tác trước khi nghỉ) theo thời hạn do Thủ trưởng đơn vị
ấn định.

– Thủ trưởng đơn vị tổ chức họp đơn vị để lấy phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” (thành phần triệu tập gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên trong đơn vị). Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 tổng số người thuộc thành phần triệu tập có mặt dự họp. Thủ trưởng đơn vị thông báo thành tích của từng cá nhân đề nghị xét tặng, tổ chức thảo luận để làm rõ thành tích, đối chiếu với tiêu chuẩn danh hiệu “NGND”, “NGƯT” và lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín (phiếu theo Mẫu I ban hành kèm theo Công văn này). Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai tại cuộc họp. Cá nhân đạt từ 80% trở lên số phiếu đồng ý tín nhiệm trên tổng số phiếu phát ra (ít nhất bằng 3/4 tổng số công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị) được đưa vào danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” của đơn vị.

* Lưu ý: Trường hợp đơn vị không có cá nhân nào nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” thì không tổ chức họp đơn vị.

 1. b) Tổ chức thẩm định và thăm dò dư luận

– Tổ Thư ký (do Chủ tịch Hội đồng thành lập) thực hiện thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên Website của Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian 10 ngày làm việc.

– Tổ Thư ký tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng.

 1. c) Họp Hội đồng và hoàn thiện hồ sơ

– Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” do Giám đốc Học viện thành lập (tại văn bản này gọi tắt là Hội đồng) tổ chức họp thực hiện các nội dung công việc sau:

+ Thẩm định về tính hợp lệ, tính chính xác của hồ sơ; các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị đối với quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP và Mục II Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT;

+ Xem xét, xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có), thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn danh hiệu “NGND”, “NGƯT”.

Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý và gửi lại phiếu bầu. Cá nhân đạt từ 90% trở lên số phiếu đồng ý tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội đồng thì được đề nghị lên Hội đồng cấp trên xét tặng.

– Trên cơ sở kết quả họp xét, Hội đồng hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP gửi Hội đồng cấp trên.

 1. Hồ sơ đề nghị xét tặng
 2. a) Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” của cá nhân (được đựng trong túi hồ sơ có ghi đầy đủ thông tin ngoài bì) gồm:

+ Bản kê khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” theo Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP.

+ Các tài liệu chứng minh thành tích cống hiến trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo gồm bản sao: Giấy chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; trang bìa sách, giáo trình (có ghi tên tác giả và nhà xuất bản); văn bản chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT”; bài báo khoa học đăng trên báo, tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

 1. b) Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” của đơn vị gồm:

– Biên bản họp đơn vị theo Mẫu II ban hành kèm theo Công văn này;

– Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” theo Mẫu III  ban hành kèm theo Công văn này;

– Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” theo Mẫu IV ban hành kèm theo Công văn này;

– Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” của cá nhân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị

– Tổ chức thực hiện việc giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” tại đơn vị đúng quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II Công văn này;

– Đôn đốc các cá nhân đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn lập hồ sơ đề nghị xét tặng xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” đúng quy định và nộp về đơn vị đúng thời hạn do Thủ trưởng đơn vị ấn định;

– Lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” của đơn vị đúng quy định và nộp về Ban Tổ chức – Cán bộ chậm nhất vào ngày 15/11/2016 (người tiếp nhận hồ sơ: Đỗ Văn Huyên, phòng 216 nhà A, ĐT: 0976 652 966).

Đồng thời, gửi bản mềm Danh sách đề nghị xét tặng và Bản tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” tới địa chỉ email: thiduahvhc@napa.vn

Trường hợp đơn vị không có hồ sơ đề nghị thì Thủ trưởng đơn vị phải làm văn bản báo cáo Giám đốc Học viện về lý do không có hồ sơ (theo Mẫu V ban hành kèm theo Công văn này) và gửi về Ban Tổ chức – Cán bộ theo thời hạn nộp hồ sơ.

Hết thời hạn trên, đơn vị nào không nộp hồ sơ đề nghị hoặc không có văn bản báo cáo Giám đốc Học viện về lý do không có hồ sơ đề nghị thì Thủ trưởng đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

– Lưu giữ bản sao các văn bản, tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” lần thứ 14 năm 2017 tại đơn vị để theo dõi.

 1. Trách nhiệm của cá nhân được đề nghị xét tặng

Cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ đề nghị xét tặng của mình đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai trong
hồ sơ.

 1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức – Cán bộ

– Tham mưu cho lãnh đạo Học viện trong quá trình triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” lần thứ 14 năm 2017 tại Học viện;

– Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Công văn này;

– Tiếp nhận ý kiến phản hồi, trao đổi để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Công văn này; trường hợp cần thiết thì trình lãnh đạo Học viện xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để kịp thời xử lý.

* Lưu ý: Công văn này (kèm Mẫu I, Mẫu II, Mẫu III, Mẫu IV và Mẫu V), Nghị định số 27/2015/NĐ-CP (kèm Mẫu số 01) và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT được đăng tải trên Website Học viện Hành chính Quốc gia.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh tới Ban Tổ chức – Cán bộ (qua người nhận hồ sơ) để kịp thời trao đổi, tháo gỡ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thứ trưởng BNV phụ trách, điều hành HV (để b/c);
– Các Phó Giám đốc HV (để b/c);
– Lưu: VT, TCCB.
TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ
PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp

 

Comments are closed.