Công văn số 140/HCQG-QLBD V/v chiêu sinh khoa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2020

scan0006 scan0007 scan0008

Comments are closed.