Công văn số 158-CV/ĐUHV về việc góp ý vào Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 của Đảng bộ Học viện

scan0001

Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 =>tải về

Comments are closed.