Công văn số 1627/HCQG-TCCB V/v cho ý kiến đối với kết quả đánh giá và phân loại năm 2016

Down kết quả Họp Hội đồng Đánh giá và phân loại đơn vị, công chức, viwwn chức, người lao động:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19H5JdXcJ8FaKQFgG6kF7_dKaRGmH7tTHVhlX7h8TRms/edit#gid=1049696084

scan0167

Comments are closed.