Công văn số 173/CĐHCQG-HD V/v Tổng kết và bình xét, xếp loại các danh hiệu thi đua công đoàn – nữ công năm 2017

Download công văn và các biểu mẫu tại các link sau:

CV 173 về Tổng kết và bình xét, xếp loại các danh  hiệu thi đua công đoàn – nữ công năm 2017 

Biểu 1. Chấm điểm CĐCS

Biểu 2. Văn hóa thể thao

Biểu 3. Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Mẫu 1. Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn – Nữ công năm 2017

Mẫu 2.1. Biên bản họp tổ công đoàn

Mẫu 2.2. DS đề nghị khen thưởng công đoàn của cá nhân, tập thể

Mẫu 3.1. Biên bản họp tổ nữ công

Mẫu 3.2. DS đề nghị khen thưởng Nữ Công

Mẫu 4. Báo cáo thành tích tập thể cá nhân đề nghị khen cao năm 2017

Comments are closed.