Công văn số 1989/HCQG-QLBD V/v góp ý kiến vào dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia

Down quy chế tại link sau:

Bản Quy chế QLBD 20122018

IMG_20181220_164706

Comments are closed.