Công văn số 2018/HCQG-VP V/v triển khai thực hiện Hợp đồng số 68/HĐDV ngày 28/12/2018 giao quyền khai thác bãi xe, nhà ăn Học viện

scan0246 scan0247

Comments are closed.