Công văn số 22/CĐHCQG-HD về việc Hướng dẫn khen tặng Bằng Lao động Sáng tạo

Tải hướng dẫn số 78 kèm theo công văn 22/CĐHCQG_HD theo link dưới:

Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017

CÔNG ĐOÀN BỘ NỘI VỤ
CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN
HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Số:   22 /CĐHCQG-HD
Về việc hướng dẫn khen tặng
Bằng Lao động sáng tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày   
12  tháng  4  năm 2017

 

Kính gửi: - Các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Học viện;
– Công đoàn bộ phận các cơ sở trực thuộc Học viện.

 

Thực hiện Công văn số 31/CĐBNV ngày 03/4/2017 của Công đoàn Bộ Nội vụ về việc đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn các tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận các cơ sở trực thuộc Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia triển khai các nội dung sau:

  1. Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ xét tuyển Bằng Lao động sáng tạo năm 2016 theo như Công văn số 78/HD-CĐVC ngày 27/3/2017 (gửi kèm Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017.doc).
  2. Các tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận các cơ sở trực thuộc Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia phổ biến, hướng dẫn, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên đơn vị mình đủ tiêu chuẩn làm hồ sơ đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2016 đúng quy định.
  3. Hồ sơ gửi về Văn phòng Công đoàn: phòng 205, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia. Thời hạn: trước ngày 20/4/2017 để tổng hợp, báo cáo BCH Học viện và nộp danh sách lên Công đoàn Bộ Nội vụ, Công đoàn Viên chức Việt Nam bình xét; đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét khen tặng.

Yêu cầu các tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận các cơ sở trực thuộc Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia triển khai thực hiện và nộp hồ sơ đúng thời hạn. Nếu quá thời hạn nói trên Văn phòng Công đoàn coi như các đơn vị không đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2016./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu VPCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH

(đã ký)

Chu Xuân Khánh

Comments are closed.