Công văn số 37/VP V/v thu hồi thẻ BHYT, đổi lại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu


scan0288scan0289

Comments are closed.