Công văn số 432/HCQG-TCCB V/v chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, chuyển xếp lương đối với người lao động

Down công văn và các mẫu biểu tại link sau:

Công văn số 432 và các mẫu biểu

Comments are closed.