Công văn số 512/HCQG-TCCB V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Quy định về chế độ làm việc của giảng viên (Lần 2)

Dự thảo Chế độ làm việc GV của HVHCQG.10.5.2016

BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   512   /HCQG-TCCB Hà Nội, ngày  18    tháng  5  năm 2016
V/v  đóng góp ý kiến Dự thảo Quy địnhvề chế độ làm việc của giảng viên (lần 2)  

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Học viện về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên theo các văn bản pháp luật mới ban hành và Kế hoạch rà soát, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Tổ chức – Cán bộ đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị, tiếp tục chỉnh sửa Dự thảo.

Để hoàn thiện Dự thảo, thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức – Cán bộ kính đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến Dự thảo Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia (có Dự thảo văn bản và Bảng so sánh điểm mới của Quy định so với Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành kèm theo).

Ý kiến đóng góp gửi bằng văn bản hoặc trực tiếp vào bản Dự thảo về Ban Tổ chức – Cán bộ trước ngày 24 tháng 5 năm 2016.

Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Thị Hạnh , P.216, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia (ĐT: 043.8359.295, Email: hanhhvhc79@gmail.com).

Đối với các Cơ sở, Phân viện của Học viện, bộ phận làm công tác tổ chức, cán bộ có trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị và gửi văn bản về Ban Tổ chức – Cán bộ.

Quá thời hạn trên, đơn vị nào không gửi ý kiến đóng góp được xem là đã đồng ý với bản Dự thảo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thứ trưởng BNV phụ trách HV (để b/c);
– Các Phó Giám đốc HV (để b/c);
– Lưu: VT, Ban TCCB.
 

TL. GIÁM ĐỐC

Q. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ

 

 

 

 (Đã ký và đóng dấu)

 

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Vân

Comments are closed.