Công văn số 634/HCQG-TCCB V/v Hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2018

Down kế hoạch số 633 và các mẫu đính kèm theo link sau:

Kế hoạch số 633/KH-HĐTĐKT

Mẫu 01 – Đăng ký thi đua cá nhân

Mẫu 02 – Đăng ký thi đua tập thể

Mẫu 03 – Đăng ký thi đua theo chuyên đề

Mẫu 04 – Tổng hợp ĐKTĐ

scan0122 scan0123 scan0124 scan0125

Comments are closed.