Công văn số 652/HCQG-TCCB V/v cho ý kiến đối với kết quả đánh giá, phân loại năm 2015

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc Học viện năm 2015
scan0011

Comments are closed.