Công văn số 656/HCQG-TCCB V/v đăng ký thi đua năm 2016

Mẫu 01 – Đăng ký thi dua cá nhân

Mẫu 02 – Đăng ký thi dua tập thể

Mẫu 03 – Tổng hợp ĐKTĐ

scan0012 scan0013

Comments are closed.