Công văn số 97/HCQG-TCCB V/v giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh Phó Giám đốc

Down:

Mẫu lý lịch 2C

Mẫu Tiểu sử tóm tắt

Phụ lục 2 Mẫu biểu kê khai tài sản

Mẫu BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

scan0093 scan0094

Comments are closed.