Công văn V/v hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2013-2014

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  721 /HVHC-TCCB

V/v tổng kết phong trào thi đua
và bình xét các danh hiệu thi đua
năm học 2013 – 2014.

                             Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014 

 

 

Kính gửi:     Các đơn vị trực thuộc Học viện

 

Thực hiện Kế hoạch thi đua năm học 2013 – 2014 số 758/KH-HVHC ngày 26/9/2013, Giám đốc Học viện Hành chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến hành tổng kết phong trào thi đua và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014theo các nội dung sau:

I. TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2013 – 2014

Các đơn vị trực thuộc Học viện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đăng ký thi đua năm học 2013 – 2014 của đơn vị, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm học 2013 – 2014.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học cần tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; những thành tích đạt được, những ưu điểm, hạn chế cơ bản, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo các nội dung đăng ký thi đua của đơn vị (có số liệu minh chứng cụ thể).

Yêu cầu đối với báo cáo: đầy đủ, ngắn gọn (không quá 04 trang A4, đánh máy bằng kiểu chữ Times New Roman).

II. BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2013 – 2014

1. Các văn bản căn cứ tiến hành tổng kết và bình xét thi đua:

– Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

– Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

– Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

– Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí minh ban hành kèm theo Quyết định số 596/QĐ-HVCT-HCQG ngày 22/3/2012 của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

(Xem các văn bản trên tại website của Học viện Hành chính: http://www.napa.vn)

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình bình xét thi đua

Các đơn vị bám sát Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh để triển khai việc bình xét thi đua tại đơn vị mình, cụ thể:

- Đối tượng bình xét danh hiệu thi đua: được quy định từ Điều 7 đến Điều 11 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

          – Tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua: được quy định từ Điều 13 đến Điều 17 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

- Quy trình bình xét danh hiệu thi đua: thực hiện theo quy định từ Điều 35 đến Điều 39 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

Trong quá trình triển khai tổng kết và bình xét thi đua, các đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau đây:

  1. Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, triển khai việc tổng kết và bình xét thi đua tới toàn thể cá nhân trong đơn vị; đôn đốc các cá nhân, tập thể có đăng ký thi đua hoàn thành Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 theo mẫu, kèm theo đầy đủ các văn bản, tài liệu minh chứng thành tích để tiến hành bình xét tại đơn vị.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác về Học viện trong năm học nếu có thời gian công tác tại đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên (tính từ đầu năm học, từ ngày 01/7/2013), thì báo cáo thành tích thi đua phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cũ để làm cơ sở tiến hành bình xét tại đơn vị mới.

Đối với cá nhân có sáng kiếnlà giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận (sau đây gọi là sáng kiến)hoàn thành bản thuyết minh theo mẫu kèm theo hồ sơ của đơn vị gửi về Ban Tổ chức – Cán bộ. Những sáng kiến chưa được Hội đồng Xét duyệt Sáng kiến Học viện công nhận thì tạm dùng làm cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua tại đơn vị.

Trước khi Hội đồng TĐKT Học viện tiến hành bình xét danh hiệu thi đua,Hội đồng Xét duyệt Sáng kiến Học viện sẽ họp để tiến hành xét duyệt, công nhận chính thức các sáng kiến của cá nhân làm cơ sở pháp lý cho việc bình xét các danh hiệu thi đua tại Hội đồng TĐKT Học viện.

  1. Bình xét thi đua phải đảm bảo nguyên tắcquy định tại Điều 3 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng: “Bình xét khen thưởng các danh hiệu thi đua phải dân chủ, khách quan, bình đẳng, bảo đảm thực chất trên cơ sở đánh giá các mức độ: hoàn thành, hoàn thành vượt mức tiêu chuẩn về nhiệm vụ của tập thể và cá nhân theo từng ngạch công chức, viên chức”. Chỉ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua đối với các đối tượng đủ điều kiện và đủ tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua.
  2. Về tỷ lệ danh hiệu “Lao động tiên tiến” và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 16. Quy chế về Công tác thi đua, khen thưởng:

– Không quy định tỷ lệ bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân ngạch giảng viênngạch nghiên cứu viên ở các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy. Các đơn vị khi bình xét phải tách riêng cá nhân thuộc ngạch giảng viên, ngạch nghiên cứu viên và cá nhân thuộc các ngạch khác để bỏ phiếu.

– Đối với các cá nhân thuộc các ngạch khác hoặc các cá nhân ở các đơn vị không có chức năng nghiên cứu, giảng dạy vẫn áp dụng tỷ lệ bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến là không quá quy định 75%.

– Mẫu số để tính tỷ lệ 75% ở các đơn vị được tính bằng tổng số cá nhân đăng ký thi đua đầu năm của đơn vị và cá nhân chuyển đến (có đăng ký thi đua ở đơn vị cũ), trừ các trường hợp sau:

+ Số cá nhân đi học tập trung (được xếp tương đương lao động tiên tiến theo quy định tại Điều 11 Quy chế về Công tác thi đua, khen thưởng);

+ Số cá nhân đã nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 4 năm 2014.

+ Số cá nhân đã chuyển đi;

+ Số cá nhân thuộc ngạch giảng viên, ngạch nghiên cứu viên (áp dụng ở các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy).

– Cách thức làm tròn số lượng danh hiệu thi đua: Đối với các đơn vị có số lượng từ 09 cán bộ, công chức, viên chức (với các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu có số lượng từ 09 cán bộ, công chức, viên chức không thuộc ngạch giảng viên, nghiên cứu viên) đăng ký thi đua đầu năm học trở xuống có số chia lẻ từ 0,50 trở lên được tăng thêm 01 cá nhân.

– Giám đốc và các Phó Giám đốc các Học viện không nằm trong tỷ lệ bình xét danh hiệu thi đua của đơn vị.

5. Việc tổ chức họp bình xét đối với các đơn vị có số lượng người từ 30 người trở lên hoặc dưới 04 người thuộc thành phần dự họp bình xét tại tập thể đơn vị được quy định như sau:

- Tại Hà Nội:

+ Các đơn vị có tổng số từ 30 người trở lên và có cơ cấu cấp phòng, bộ môn trực thuộccó thể tổ chức bình xét tại đơn vị cấp phòng, bộ môn, sau đó nộp hồ sơ, kết quả bình xét lên Hội đồng TĐKT của đơn vị để tiến hành bình xét. Kết quả bình xét của Hội đồng TĐKT đơn vị tiếp tục được đề nghị lên Hội đồng TĐKT Học viện bình xét, phê duyệt.

+ Các đơn vị có số lượng người thuộc thành phần dự họp bình xét dưới 04 người được tổ chức họp ghép với đơn vị sinh hoạt cùng chi bộ hoặc cùng tổ công đoàn. Giao cho đồng chí là bí thư chi bộ hoặc tổ trưởng tổ công đoàn làm trưởng nhóm đơn vị, có trách nhiệm chủ trì tổ chức cuộc họp và hoàn chỉnh hồ sơ (bao gồm cả các Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2013 – 2014 của từng đơn vị thuộc nhóm) và kết quả bình xét để báo cáo Hội đồng TĐKT Học viện.

- Đối với Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh: lãnh đạo Cơ sở chỉ đạo tổ chức họp bình xét tại tập thể đơn vị trực thuộc Cơ sở như sau:

+ Các đơn vị có thành phần dự họp bình xét từ 04 người trở lên: Tổ chức họp riêng từng tập thể đơn vị;

+ Các đơn vị có thành phần dự họp bình xét dưới 04 người: Tổ chức họp ghép nhóm đơn vị như Hà Nội.

Hồ sơ và kết quả bình xét của các đơn vị và các nhóm đơn vị họp ghép trực thuộc Cơ sở nộp về Phòng Tổ chức – Hành chính theo thời hạn do Cơ sở quy định để kịp thời tổng hợp nộp về Ban Tổ chức – Cán bộ theo thời hạn quy địnhchung đối với toàn Học viện tại Công văn này.

- Đối với Cơ sở Khu vực Miền Trung tại Huế và Phân viện Khu vực Tây Nguyên: tổ chức họp bình xét toàn đơn vị.

Lưu ý:

- Các đơn vị thuộc các nhóm họp ghép tự đánh giá, đề nghị xét tặng danh hiệu đối với tập thể đơn vị mình để nhóm tiến hành bỏ phiếu bình xét và tổng hợp cùng với các danh hiệu thi đua đối với cá nhân thuộc nhóm trình Hội đồng TĐKT cấp có thẩm quyền bình xét.

- Đơn vị đề nghị khen thưởng đối với thành tích của tập thể là các đơnvị từ cấp phòng và tương đương trở lên do cấp có thẩm quyền thành lập.

6. Các đơn vị trực thuộc Học viện thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng với thành phần, nguyên tắc hoạt động quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 28 và Điều 29 Quy chế về công tác TĐKT.

7. Các tập thể đề nghị tặng “Cờ thi đua cấp Bộ” sẽ được Hội đồng TĐKT Học viện xem xét, bình xét theo Khối thi đua. (Danh sách khối thi đua tại Phụ lục đính kèm).

8. Ngoài việc bình xét đối với các danh hiệu thi đua được các cá nhân, tập thể đăng ký từ đầu năm học, các cá nhân, tập thể đối chiếu tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen cấp bộGiấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính quy định tại Điều 21 và Điều 22 Quy chế về công tác TĐKT để đề nghị khen thưởng. Đơn vị tổng hợp danh sách (kèm tài liệu chứng minh thành tích) gửi Hội đồng TĐKT cấp có thẩm quyền xem xét đề nghị khen thưởng.

III. HOÀN CHỈNH VÀ NỘP HỒ SƠ THI ĐUA

Sau khi tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua, các đơn vị trực thuộc Học viện hoàn chỉnh và nộp hồ sơ thi đua năm học về Phòng Thi đua, Khen thưởng, Ban Tổ chức – Cán bộ để tổng hợp trình Hội đồng TĐKT Học viện xem xét bình xét.

1. Hồ sơ thi đua gồm:

1. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2013 – 2014 (Mẫu 6);

2. Biên bản họp bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 tại tập thể đơn vị và tại Hội đồng TĐKT đơn vị (Mẫu 7).

3. Biên bản kiểm phiếu bình xét các danh hiệu thi đua tại tập thể đơn vị (Mẫu 3.1) và Hội đồng TĐKT đơn vị (Mẫu 3.2)Mẫu 3 bao gồm (mẫu 3.1 và 3.2)

4. Bảng tổng hợp thành tích và kết quả bỏ phiếu đối với các cá nhân được đơn vị đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 (Mẫu 4.1) Mẫu 4(bao gồm mẫu 4.1 đến 4.2). kèm theo các tài liệu, văn bản liên quan đến thành tích trong năm học của cá nhân được đơn vị đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua gồm:

– Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Lao động tiến tiến” và “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm học 2013 – 2014 (dành cho cá nhân từ Mẫu 1.1 đến Mẫu 1.9; dành cho tập thể từ Mẫu 2.1 đến Mẫu 2.3), 01 bản mỗi loại; Mẫu 1 (bao gồm mẫu 1.1 dến 1.9), Mẫu 2 (bao gồm mẫu 2.1 đến 2.3)

– Bản photo các bài nghiên cứu, công trình khoa học đã được đăng in;

– Bản gốc văn bản xác nhận giờ giảng đối với cán bộ quản lý cấp phòng trở lên là giảng viên kiêm chức;

– Đối với cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Bản gốc sáng kiến, giải pháp hoặc áp dụng công nghệ mớicủa cá nhân (Mẫu 5) hoặc sách chuyên khảo hoặc bài viết đăng trên tạp chí quốc tế hoặc tạp chí trong nước hoặc bản photo văn bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

– Đối với cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 04 bản hồ sơ gồm:

+ Báo cáo thành tích và Bản tóm tắt thành tích (Mẫu 1.8);

+ Quyết định tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm học 2010 – 2011, năm học 2011– 2012 và năm học 2012– 2013 đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”; Quyết định tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” hai lần gần nhất đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

– Đối với tập thể được đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua cấp Bộ”, “Cờ thi đua Chính phủ”: Báo cáo thành tích và Bản tóm tắt thành tích (Mẫu 2.3), mỗi danh hiệu 04 bản gốc.

5. Bảng thống kê các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 được đơn vị đề nghị xét tặng (Mẫu 4.2).

6. Danh sách đề nghị khen thưởng Bằng khen cấp bộGiấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính (nếu có) kèm tài liệu chứng minh thành tích.

(Các mẫu trên website của Học viện Hành chính: http://www.napa.vn.)

Ngoài bộ hồ sơ theo mẫu, yêu cầu các đơn vị gửi dữ liệu đã hoàn chỉnh trên máy tính của các tài liệu sau đến địa chỉ thiduahvhc@napa.vn:

– Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2013 – 2014(Mẫu 6);

-Bảng tổng hợp thành tích và kết quả bỏ phiếu đối với các cá nhân được đơn vị đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 (Mẫu 4.1);

– Bảng thống kê các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 được đơn vị đề nghị xét tặng (Mẫu 4.2).

-Danh sách đề nghị khen thưởngBằng khen cấp bộ và Giấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính (nếu có).

  1. Thời hạn nộp hồ sơ:trước ngày 10/9/2014.
  2. Nơi nhận hồ sơ:

– Trụ sở chính tại Hà Nội, Cơ sở Khu vực Miền Trung tại Huế và Phân viện Khu vực Tây Nguyên: Đ/c Bùi ĐìnhTuấn, Chuyên viên Phòng TĐKT, Ban Tổ chức – Cán bộ, Học viện Hành chính (Phòng 215 nhà A, Học viện Hành chính, số 77 Nguyễn chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội).

– Cơ sở TP. Hồ Chí Minh:Phòng Tổ chức – Hành chính để tổng hợp gửi về Phòng Thi đua, Khen thưởng, Ban Tổ chức – Cán bộ.

Lưu ý:

- Các đơn vị không nộp hồ sơ, hoặc nộp không đầy đủ, không đúng mẫu, không đúng thời hạn sẽ không được Hội đồng TĐKT Học viện bình xét thi đua năm học 2013 – 2014;

- Các đơn vị có trách nhiệm lưu giữ 01 bộ hồ sơ bình xét thi đua và các tài liệu, văn bản liên quan trong quá trình bình xét danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 của đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện, các tổ chức Đảng, đoàn thể thuộc Học viện:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động hoặc phối hợp thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nội dung công việc trên.

2. Ban Tổ chức – Cán bộ:

– Hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai tổng kết phong trào thi đua và bình xét thi đua năm học 2013 – 2014 theo đúng quy định;

– Đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đúng hạn;

– Tổng hợp, thẩm định hồ sơ báo cáo Hội đồng TĐKT Học viện bình xét các danh hiệu thi đua;

– Hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện khen thưởng và đề nghị Hội đồng TĐKT Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh bình xét và khen thưởng các danh hiệu theo đúng thẩm quyền;

3. Văn phòng Học viện

– Chuẩn bị kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ các cuộc họp Hội đồng TĐKT và công tác khen thưởng;

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về Thường trực Hội đồng TĐKT để kịp thời trao đổi, giải quyết qua các đầu mối sau:

– Đ/c Đỗ Thu Hương, Phó Trưởng Phòng TĐKT, Ban Tổ chức – Cán bộ, điện thoại: 091 3591921/ 04 38345886;

– Đ/cBùi Đình Tuấn, Chuyên viên Phòng TĐKT, Ban Tổ chức – Cán bộ, điện thoại: 097 6961091/ 04 38345886.

 

Nơi nhận:- Như trên;- GĐHV, các PGĐHV;

– Các tổ chức Đảng, đoàn thể trực thuộc HV;

– Website Học viện Hành chính;

– Lưu: VT, TCCB.

 

KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC (đã ký và đóng dấu)

 

 

 

TS. Lê Như Thanh

 

 

Comments are closed.