Cư dân được góp vốn để xây dựng lại chung cư cũ, hỏng

(phapluattp.vn) – Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo nghị định quy định chi tiết về việc phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bảo đảm sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và việc bố trí nhà ở cho người được tái định cư; quy định một số cơ chế, chính sách về quy hoạch, đất đai, tài chính, tín dụng, công nghệ xây dựng để đầu tư cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng theo quy định của Luật Nhà ở.
Cưỡng chế di dời, cải tạo đối với chung cư hư hỏng nặng
Theo đó, việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được triển khai thực hiện theo dự án (mỗi khu vực cần cải tạo, xây dựng lại có thể triển khai một hoặc nhiều dự án) phù hợp với quy hoạch đô thị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đã được ban hành; bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ sở hữu, chủ sử dụng nhà ở, lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích chung của cộng đồng;
Đối với trường hợp không phá dỡ mà chỉ thực hiện dự án cải tạo nhà chung cư, các chủ sở hữu có trách nhiệm góp vốn để thuê nhà thầu xây dựng chuyên ngành thực hiện việc cải tạo, sửa chữa nhà chung cư đó theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí để hỗ trợ các chủ sở hữu thực hiệc cải tạo nhà chung cư và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn với nhà chung cư đó.
Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng phải phá dỡ mà chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng không thực hiện di dời để phá dỡ trong thời hạn quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức cưỡng chế. Trường hợp nhà chung cư nguy hiểm thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức di dời khẩn cấp trước khi thực hiện việc phá dỡ để xây dựng lại.
Các tổ chức, các nhân tham gia thực hiện dự án nhà ở cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và các hộ gia đình đình, cá nhân đang sinh sống tại các nhà chung cư thuộc diện bị hư hỏng nặng và chung cư nguy hiểm được hưởng các cơ chế, chính sách theo quy định cụ thể tại dự thảo nghị định này.
chung_cu_cu_vaag

Cư dân chung cư được bồi thường nhà ở mới có diện tích tối thiểu phải

bằng hoặc lớn hơn diện tích căn hộ cũ bị phá dỡ 

Cư dân được góp vốn để xây dựng lại chung cư

Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất trong dự án xây dựng lại nhà chung cư có quyền được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn để xây dựng lại nhà chung cư;
Hình thức góp vốn bằng tiền hoặc bằng diện tích nhà ở, đất ở và tài sản khác gắn liền với đất trong phạm vi dự án (nếu có);
Được lựa chọn hình thức bồi thường, bố trí tái định cư tại chỗ hoặc các hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư;
Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đới với tài sản đã được bồi thường;
Được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
Trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án có trách nhiệm chuẩn bị nhà ở tạm cư hoặc hỗ trợ bằng tiền để các hộ dân tự lo chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án.
Đối với trường hợp nhà chung cư nguy hiểm phải tổ chức cưỡng chế di dời mà chưa lựa chọn được chủ đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức bố trí nhà ở tạm cư hoặc hỗ trợ tiền để các chủ sở hữu có chỗ ở tạm thời trước khi thực hiện cưỡng chế.
Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu nhà chung cư thỏa thuận đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì các bên thỏa thuận về chỗ ở tạm thời của chủ sở hữu trong thời gian cải tạo, xây dựng lại.
Chế độ bồi thường, tái định cư khi xây dựng lại chung cư
Dự thảo quy định khá rõ đối với việc bồi thường, bố trí tái định cư đối với các chủ sở hữu nhà chung cư được xây dựng lại.
Theo đó, đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì các bên tự thỏa thuận hình thức bồi thường trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc người được bồi thường nhà ở mới có diện tích tối thiểu phải bằng hoặc lớn hơn diện tích căn hộ cũ bị phá dỡ hoặc có thể áp dụng hình thức thỏa thuận vừa bồi thường bằng tiền, vừa bồi thường bằng diện tích nhà ở.
Đối với trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư không thỏa thuận được với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn mà Nhà nước phải trực tiếp đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì chủ sở hữu chỉ được bố trí tái định cư với diện tích căn hộ mới bằng diện tích căn hộ cũ mà không phải trả thêm tiền.
Trường hợp căn hộ cũ có diện tích công trình phụ nằm ngoài căn hộ theo thiết kế ban đầu thì phần diện tích phụ đó được tính gộp chung với diện tích căn hộ khi thực hiện bố trí tái định cư.

Đ.Liên

Comments are closed.