Giấy mời số 2011 V/v mời viết bài tham gia hội thảo khoa học quốc tế: “Nâng cao hiệu quả quản lý công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4″

Down giấy mời tại link sau:

Giấy mời viết bài tham gia hội thảo khoa học quốc tế: “Nâng cao hiệu quả quản lý công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4″

Comments are closed.